Клиника по анестезиология и интензивно лечение

І. Основна характеристика

    В клиниката се осигурява интензивно лечение по спешност и планово на болни със застрашаващи живота нарушения на дихателни, хемодинамични, бъбречни, чернодробни и други функции.

    В клиниката, при спазване на правилата за добра медицинска практика, се работи по всички оперативни и неоперативни клинични пътеки, определени от Националния рамков договор, изискващи обезболяване и интензивно лечение.

    В клиниката се прилагат най-съвременните методи за диагноза и лечение на състоянията, характеризиращи се с нарушение на основните жизнени функции: дишане, кръвообращение и липса на съзнание.

    В клиниката се провежда обучителна, методична и научна дейност. В eкипа работят 32 лекари и 37 сестри и 7 санитари.


ІІ. Друга медицинска дейност:
 1. Специфични инвазивни манипулации – централен венозен път под обща анестезия и мониторинг по време на инфузия на периферни стволови клетки в НЦДОХ - плазмофереза. Дейността се базира на Националната програма за лечение на детски онкохематологични заболявания.
 2. Диагностика на мозъчна смърт и кондициониране на донор до ексилантация за тъкани и органи, алкохолизация на кисти.
 3. Борба с остра и хронична болка.

ІІІ. Обучение:

 • Обучение на студенти, докторанти и специализанти.
 • Осигурява се организационно методическа помощ на звената в страната, работещи в областта на анестезиологията и интензивното лечение
 • Поддържа се и се разширява система за взаимодействие с останалите звена на болницата и с други лечебни заведения от София и страната.

Учебно-преподавателската дейност се осъществява от 1 хабилитирано лицe и 16 асистенти, от които 3-ма главни асистенти, доктори по медицина.

Основни форми на обучение

 • В 3 цикъла по 3 групи студенти
 • Основен курс по СДК – 2 пъти по 1 месец
 • Избрани глави по АИЛ – 5 курса по линия на СДК – платени
 • Индивидуално обучение – платено по желание в съответните клиники средно по около 300 часа на семестър
 • Курсове по СДК за медицински сестри

ІІІ. Научно-изследователска дейност:

Защитени са три дисертации за доктор по медицина и една за доктор на медицинските науки.

Основно се разработват въпросите за:

 1. Ентерално и парентерално хранене, намаляване на усложненията след нервнохирургични операции по повод на субарахмоиди кръвоизливи, протекция на мозъка.
 2. Правни въпроси при отнемане на съзнание.
 3. Антибиотична политика и икономика.
 4. Критерии за експлантация и трансплантация на органи.
 5. Анестезиологични и реанимационни проблеми при реплантация на горен крайник.
 6. Протекция на панкреаса при резекция и възпаление.
 7. Проблеми на локорегионалната анестезия и приложението й.
 8. Еднодневна хирургия – научни критерии за извеждане на пациентите от анестезия и изписването им.
 9. Проблеми на трансплантираните болни в детска онкохематология.

Друга информация

Клиниката е разположена на партера и на първия етаж.

Клиниката разполага с две отделения - по анестезиология и за интензивно лечение.

Отделението за интензивно лечение се намира на първия етаж. То е организирано така, че от сестринския наблюдателен пост могат да се визуализират всички лежащо болни. Връзката на централна реанимация с операционния блок е пряка с един асансьор, като не се срещат потоците на приети и на изписани болни. Връзката с шокова зала е през топлата връзка на Диагностично-консултативния блок. Налице е филтър между входовете и легловата база на залите. Подът и стените са с антибактериална заливка. Залите са с климатици и антибактериални филтри. Ежеседмично се вземат антибактериални проби.

Леглата са с антидекубитални дюшеци, на колела и 3-стъпково раздвижване. Налице са още: пълно мониториране, апарати за ИБВ, централна кислородна аспирационна система и система за сгъстен въздух; локално осветление за всяко легло, дублирана кислородна система. На едно легло има централно захранване с райски газ. На четири легла има възможност за хемодиализа.

E-mail: kail@isul.eu

Начало ^^