Клиника по гастроентерология
"Академик Ташо Ташев"

 

ЛЕКАРИ

Проф. д-р Борислав Владимиров повече>>

Проф. д-р Людмила Танкова повече>>

Доц. д-р Йордан Генов повече>>

Доц. д-р Ваня Герова повече>>

Доц. д-р Пламен Пенчев повече>>

Доц. д-р Бранимир Големанов – повече>>

Доц. д-р Венцислав Наков –повече>>

Д-р Румяна Митова – главен асистент повече>>

Д-р Евгения Пирьова – главен административен асистент повече>>

Д-р Надежда Цолова – главен асистент повече>>

Д-р Николай Колев – асистент

Д-р Станислав Чурчев - асистент

Д-р Яна Валериева – ординатор

Д-р Силви Симинкович – ординатор

Д-р Калоян Павлов – ординатор

Д-р Венета Колева  – специализант

Д-р Нина Топузанска – специализант

Д-р Станислава Керемидчиева – специализант

Д-р Клементина Герджикова – специализант

Д-р Радислав Наков – специализант

Д-р Милица Стоянова– специализант

Д-р Мила Ковачева– специализант

Д-р Иван Лютаков – специализант

Д-р Мирослава Виткова – специализант

Д-р Ирина Боева – специализантМедицински сестри:

м. с. Валентина Пенева – старша медицинска сестра
м. с. Маргарита Антонова
м. с. Иванка Петкова
м. с. Мария Георгиева
м. с. Красимира Досева
м. с. Капка Стоименова
м. с. Христина Велева
м. с. Мария Борисова
м. с. Вяра Данчева
м. с. Ирен Димитрова
м. с. Лилия Симова
Снежина Иванова - инспектор по НМИ
Дафинка Димитрова - технически сътрудник


Санитари:

Райна Кьосева
Илиянка Георгиева
Радка Ковачева
Василка Димитрова
Илияна Маринчовска
Жана Стоиманова
Таня Илчева
Мариана Симеонова
Венета Колева


 

БИОГРАФИИ

Д-р Венцислав Наков - главен асистент

Образование, специализации:

1988 г. - Медицински Университет -София

1994 г. - Специалност „Вътрешни болести”

1997 г. - Специалност „Гастроентерология и диететика”

1997 г. – Специализация по гастроентерология в Холандия

2011 г. – Придобита образователна и научна степен „Доктор”. Тема на дисертационния труд: „Фекален калпротектин – неинвазивен маркер за оценка на чревното възпаление”

Професионално развитие:

от 1996 г. досега - Университетска МБАЛ „Царица Йоанна”, Клиника по гастроентерология - главен асистент

1995 - 1996 г. - Ординатор -терапевт в Звено за спешна и неотложна медицинска помощ ІІІ-та МБАЛ -София.

1988 - 1995 г. - участъков терапевт в Общинска поликлиника гр. Правец.

Тесни практически, научни интереси и умения: Заболявания на тънкото черво, Колопроктология, Възпалителни чревни заболявания (IBD); Тънкочревна аспирационна биопсия, Водороден дихателен тест, изследване на фекален калпротектин, ФКС, полипектомия

Публикации и участия в научни форуми: над 30 статии в български и чуждестранни научни списания и над 20 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми

Членства:

  • Българско дружество по гастроентерология
  • Български клон на Европейската организация за болест Крон и улцерозен колит

Начало ^^

Д-р Румяна Митова - главен асистент

Образование, специализации:

1982 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

1988 г. - специалност по „Вътрешни болести”

1990 г. - специалност по „Гастроентерология”

Професионално развитие:

1982 - 1983 г. - Отделение по вътрешни болести, Окръжна болница, Благоевград

1983 - 2007 г. - главен асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, Медицински университет, София

Тесни практически, научни интереси и умения: гастродуоденалната патология - проучвания в областта на инфекцията с H . pylori ; ендоскопска ехография; жлъчно-чернодробна и панкреасна патология - портална хипертония - проучвания с Доплер ехография и ендоскопска ехография; контрастна ехография на огнищни лезии в черния дроб; диагностика и лечение на кистични и солидни лезии в черния дроб и панкреаса - вкл. ПАИР на ехинококови кости, PEI и RFA на първични и вторични чернодробни тумори, пункции и дренажно лечение на чернодробни абсце c и и панкреасни псевкокисти и изливи.

Владеене и рутинно приложение на абдоминална, доплер, ендоскопска, лапароскопска и интраоперативна ехография, извършване на интервенционални процедури под ехографски контрол - пункции, дренажи, етанолови инжекции, радиофреквентна аблация; пункционна чернодробна биопсия

Публикации и участия в научни форуми:

  • 64 научни публикации в български и международни списания
  • 43 участия в български и международни научни форуми

Преподавателска дейност: Практическо обучени на студенти по гастроентерология. Лекции и практическо обучение на лекари специализанти по гастроентерология и абдоминална ехография

Членства: Секретар на Българска асоциация по ултразвук в медицината -1998-2007 г.; Член на Европейска федерация по ултразвук в медицината; Член на Българско дружество по гастроентерология

Начало ^^

Д-р Надежда Цолова - главен асистент

Образование, специализации:

1987 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия

Специалност по „Вътрешни болести”

Специалност по „Гастроентерология”

Професионално развитие:

1987 г. - ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Кюстендил

1991 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, Клиника по гастроентерология, УБ “Ц.Йоанна”, София,

1993 г.- Клинично-хирургична Болница “Ерманос Амейхейрас”, Хавана, Куба, завършени курсове по горна ендоскопия и лапароскопия

1998 г. - старши асистент Клиника по гастроентерология, УБ “Ц. Йоанна”, София

2000 г.- Отделение по гастроентерология, Институт по онкология, Лисабон, Португалия

2003 г. - главен асистент Клиника по гастроентерология, УБ “Ц. Йоанна”, София

Тесни практически, научни интереси и умения: Патология на тънко и дебело черво

Публикации и участия в научни форуми:

  • 15 в наши списания, 3 в чужди списания
  • Участие във всички национални конгреси по гастроентерология в последните 15 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, ехография

Преподавателска дейност:

Обучение на студенти, следдипломна квалификация и индивидуални курсове

Членства: Гастроентерологичен клуб, Български гастро-хирургичен клуб, Кубински гастроентерологичен клуб

Начало ^^

Д-р Евгения Пирьова - асистент

 

Образование, специализации:

1991 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия

специалност по „Вътрешни болести”

специалност по „Гастроентерология”

Други специализации: курс по гастроентерология, Холандия

Професионално развитие:

1992 г. - ординатор, Отделение по вътрешни болести, Транспортна болница, София,

1993 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, УБ „Ц.Йоанна”

Преподавателска дейност - студентско обучение, следдипломна квалификация и индивидуални курсове

Тесни практически, научни интереси: патология на панкреаса и черния дроб

Публикации и участия в научни форуми:

  • 13 научни публикации в български списания, 2 - в чуждоезични
  • Участие във всички национални конгреси по гастроентерология през последните 13 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, хранене, ехография

Членства:

  • Български гастроентерологичен клуб
  • Български гастро-хирургичен клуб

Начало ^^