Клиника по гастроентерология
"Академик Ташо Ташев"

 

ЛЕКАРИ

 • Проф. д-р Борислав Владимиров повече>>
 • Проф. д-р Людмила Танкова повече>>
 • Доц. д-р Йордан Генов повече>>
 • Доц. д-р Ваня Герова повече>>
 • Доц. д-р Пламен Пенчев повече>>
 • Д-р Бранимир Големанов – главен административен асистент – повече>>
 • Д-р Венцислав Наков – главен асистент повече>>
 • Д-р Румяна Митова – главен асистент повече>>
 • Д-р Евгения Пирьова – главен асистент повече>>
 • Д-р Надежда Цолова – главен асистент повече>>
 • Д-р Николай Колев – ординатор
 • Д-р Яна Валериева – ординатор
 • Д-р Силви Симинкович
Медицински сестри:
 • м. с. Иванка Милотинова – старша медицинска сестра
 • м. с. Маргарита Антонова
 • м. с. Надка Пенчева
 • м. с. Иванка Петкова
 • м. с. Мария Георгиева
 • м. с. Красимира Досева
 • м. с. Мирослава Бошнакова
 • м. с. Елеонора Черечанска
 • м. с. Валентина Пенева
 • м. с. Капка Стоименова
 • м. с. Иванка Жейнова
 • м. с. Юлияна Караджова
 • м. с. Евгения Хростова
 • м. с. Христина Велева

Снежина Иванова - инспектор по НМИ

Таня Мишева - технически сътрудник

Санитари:

 • Жана Стоименова
 • Емилия Петрова
 • Магдалена Димитрова
 • Марийка Иванова
 • Райна Кьосева
 • Илиянка Георгиева
 • Радка Ковачева
 • Мария Иванова
 • Венета Колева

 

БИОГРАФИИ

Д-р Венцислав Наков - главен асистент

Образование, специализации:

1988 г. - Медицински Университет -София

1994 г. - Специалност „Вътрешни болести”

1997 г. - Специалност „Гастроентерология и диететика”

1997 г. – Специализация по гастроентерология в Холандия

2011 г. – Придобита образователна и научна степен „Доктор”. Тема на дисертационния труд: „Фекален калпротектин – неинвазивен маркер за оценка на чревното възпаление”

Професионално развитие:

от 1996 г. досега - Университетска МБАЛ „Царица Йоанна”, Клиника по гастроентерология - главен асистент

1995 - 1996 г. - Ординатор -терапевт в Звено за спешна и неотложна медицинска помощ ІІІ-та МБАЛ -София.

1988 - 1995 г. - участъков терапевт в Общинска поликлиника гр. Правец.

Тесни практически, научни интереси и умения: Заболявания на тънкото черво, Колопроктология, Възпалителни чревни заболявания (IBD); Тънкочревна аспирационна биопсия, Водороден дихателен тест, изследване на фекален калпротектин, ФКС, полипектомия

Публикации и участия в научни форуми: над 30 статии в български и чуждестранни научни списания и над 20 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми

Членства:

 • Българско дружество по гастроентерология
 • Български клон на Европейската организация за болест Крон и улцерозен колит

Начало ^^

Д-р Румяна Митова - главен асистент

Образование, специализации:

1982 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

1988 г. - специалност по „Вътрешни болести”

1990 г. - специалност по „Гастроентерология”

Професионално развитие:

1982 - 1983 г. - Отделение по вътрешни болести, Окръжна болница, Благоевград

1983 - 2007 г. - главен асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, Медицински университет, София

Тесни практически, научни интереси и умения: гастродуоденалната патология - проучвания в областта на инфекцията с H . pylori ; ендоскопска ехография; жлъчно-чернодробна и панкреасна патология - портална хипертония - проучвания с Доплер ехография и ендоскопска ехография; контрастна ехография на огнищни лезии в черния дроб; диагностика и лечение на кистични и солидни лезии в черния дроб и панкреаса - вкл. ПАИР на ехинококови кости, PEI и RFA на първични и вторични чернодробни тумори, пункции и дренажно лечение на чернодробни абсце c и и панкреасни псевкокисти и изливи.

Владеене и рутинно приложение на абдоминална, доплер, ендоскопска, лапароскопска и интраоперативна ехография, извършване на интервенционални процедури под ехографски контрол - пункции, дренажи, етанолови инжекции, радиофреквентна аблация; пункционна чернодробна биопсия

Публикации и участия в научни форуми:

 • 64 научни публикации в български и международни списания
 • 43 участия в български и международни научни форуми

Преподавателска дейност: Практическо обучени на студенти по гастроентерология. Лекции и практическо обучение на лекари специализанти по гастроентерология и абдоминална ехография

Членства: Секретар на Българска асоциация по ултразвук в медицината -1998-2007 г.; Член на Европейска федерация по ултразвук в медицината; Член на Българско дружество по гастроентерология

Начало ^^

Д-р Надежда Цолова - главен асистент

Образование, специализации:

1987 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия

Специалност по „Вътрешни болести”

Специалност по „Гастроентерология”

Професионално развитие:

1987 г. - ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Кюстендил

1991 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, Клиника по гастроентерология, УБ “Ц.Йоанна”, София,

1993 г.- Клинично-хирургична Болница “Ерманос Амейхейрас”, Хавана, Куба, завършени курсове по горна ендоскопия и лапароскопия

1998 г. - старши асистент Клиника по гастроентерология, УБ “Ц. Йоанна”, София

2000 г.- Отделение по гастроентерология, Институт по онкология, Лисабон, Португалия

2003 г. - главен асистент Клиника по гастроентерология, УБ “Ц. Йоанна”, София

Тесни практически, научни интереси и умения: Патология на тънко и дебело черво

Публикации и участия в научни форуми:

 • 15 в наши списания, 3 в чужди списания
 • Участие във всички национални конгреси по гастроентерология в последните 15 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, ехография

Преподавателска дейност:

Обучение на студенти, следдипломна квалификация и индивидуални курсове

Членства: Гастроентерологичен клуб, Български гастро-хирургичен клуб, Кубински гастроентерологичен клуб

Начало ^^

Д-р Евгения Пирьова - асистент

 

Образование, специализации:

1991 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия

специалност по „Вътрешни болести”

специалност по „Гастроентерология”

Други специализации: курс по гастроентерология, Холандия

Професионално развитие:

1992 г. - ординатор, Отделение по вътрешни болести, Транспортна болница, София,

1993 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, УБ „Ц.Йоанна”

Преподавателска дейност - студентско обучение, следдипломна квалификация и индивидуални курсове

Тесни практически, научни интереси: патология на панкреаса и черния дроб

Публикации и участия в научни форуми:

 • 13 научни публикации в български списания, 2 - в чуждоезични
 • Участие във всички национални конгреси по гастроентерология през последните 13 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, хранене, ехография

Членства:

 • Български гастроентерологичен клуб
 • Български гастро-хирургичен клуб

Начало ^^