Клиника по лъчелечение

Клиниката разполага със следните звена:

  • Отделение по лъчелечение и брахитерапия
  • Отделение по медицинска онкология - повече>>
  • Лаборатория по клинична дозиметрия и метрология на йонизиращите лъчения.
  • Приемно-консултативен кабинет

Отделение по лъчелечение и брахитерапия

Клиниката е най-старата радиологична институция в България, правоприемник на Рентгеновия институт, създаден през 1920 г. ( Александровска болница ) и на Катедрата по медицинска радиология, основана през 1951 г. в ИСУЛ от първия негов директор - проф. д-р Гоце Тенчов. Вече десетилетия в клиниката се обучават студенти по медицина и дентална медицина, лекари и медицински физици.

В Клиниката по лъчелечение има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, лъчелечение след операция и или чрез съчетана лъче-химиотерапия. Приемат се основно пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото ( ендометриума ) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво, урогениталната система у мъжа. Клиниката е профилирана в лечение на тумори на щитовидната жлеза чрез облъчване или чрез радиоактивен йод. Обект на третиране са и заболявания на щитовидната жлеза, при които има с повишена функция, както и редки тумори.

Извършва се предоперативно лъчелечение на ректума и шийката на матката, което при определени случаи осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение или следоперативно лъчелечение.

Провежда се най-съвременната лечебна стратегия за запазване на целия или на част от болния орган – при тумори на ларинкса, фаринкса, устната кухина, пикочния мехур, правото черво, млечната жлеза.

В Клиниката се лекуват ставно-дегенеративни заболявания ( шипове, артрози, тендовагинити, плексити, деформации на пръстите ) , хронични възпалителни процеси ( циреи, онкологични възпаления, диабетно стъпало, локално следоперативно възпаление, хронични очни възпаления и много др.).

На 11. 11.2010 г. УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" откри обновения комплексен лъчелечебен център с последно поколение линеен ускорител и виртуален компютърен томограф за планиране на лъчелечението, без аналог в Източна Европаа - повече>>.Е-mail: radiotherapy@isul.eu

Начало ^^