Клиника по ортопедия и травматология

 

Професор д-р Пламен Кинов, дмн

Началник на Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Проф. Кинов

Образование

1995 г. - медицина, Медицински университет, Плевен

Специализации

2004 г. - специалност „Ортопедия и травматология”

2011 г. - магистратура „Здравен мениджмънт”

Специализации по ортопедия и травматология (Германия – 2002 г., Австрия – 2003, 2004, 2007, 2010 г.)

Регистрация

Български лекарски съюз

Професионално развитие

2007 г. - доктор по медицина

2010 г. и понастоящем - доцент в Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ “Ц. Йоанна - ИСУЛ”

1999 г. - гл. асистент в Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ “Ц. Йоанна - ИСУЛ”

- Изследователска работа по ортопедия и травматология

- Консултант към Министерство на здравеопазването (група по остеопороза)

Членство

  • Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), European Hip Society (Eurohip), АО алумни, Герхард Кюнчер Крайзе, Съюз на учените в България (СУБ), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) (колективен член)
  • Касиер на Българско дружество по ортопедия и травматология
  • Председател на Софийски клон на Българско дружество по ортопедия и травматология
  • Редакционен секретар на сп. „Ортопедия и травматология” – септ. 1999 – дек. 2004, дек. 2007 – април 2010 г.
  • Секретар на Българско дружество по ортопедия и травматология - окт. 2004 - окт. 2007 г.

Научен опит

- Член на Група по изследване на асептичното разхлабване на тазобедрената артропластика – февр. 2001 г. и понастоящем

- Изследователска работа върху ендопротезиране и интрамедуларна остеосинтеза

- Участие в Проект български артропластичен регистър - ян. 2004 и понастоящем

- Рецензент на медицински списания (Bulgarian Journal of Orthopedics and Traumatology, Acta Orthopedica, Journal of Biomedical and Clinical Research, Journal of Orthopaedic Surgery and Research)

Публикации, участие в научни прояви

- Световна награда Abdel Hay Mashhour Award, XXV, конгрес на SICOT, Istanbul , 2005 г.

- Награда за най-добра постерна презентация, X конгрес на БОТА, 2007 г.

- 69 научни публикации в България, 27 - в чужбина

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

„Асептично разхлабване на тазобедрената ендопротеза”

Декември 2010

Начало ^^