Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

 

Книги и статии от сътрудници на отделението

1. Физикална терапия и рехабилитация при пациенти с диабетна полиневропатия. И. Колева, Р.Йошинов, М.Дикова и кол. Сборник доклади от І Световен Конгрес на международната асоциация по физикална и рехабилитационна медицина; стр.677-681. Амстердам, 7-13 юли 2001.

2. Повлияване на отпадната двигателна симптоматика при сензо-моторна форма на диабетна полиневропатия чрез методите на физикалната терапия. И. Колева, Зл.Стойнева, М. Дикова и кол. Neurologia balkanica , vol .6, 2002, №1-2,9-14.

3. Постоперативна кинезитерапия след хемиартопластика на раменна става. Л. Саздова, С.Гацова и кол. Сп.”Ортопедия и травматология”, vol .43, 2006, 1, 26-32.

4. Приложение на апарати за продължително пасивно движение. Л. Саздова, С.Гацова, П. Тивчев, А.Гуебе. Сп.”Кинезитерапия”, 1, 2006, 3-7.

5. Кинезитерапевтична методика и функционални резултати при болен с хемиартопластика на глено-хумерална става. Л. Саздова, С. Гацова и кол. Сп.”Кинезитерапия”,1, 2006, 23-28.

6. Самогинетични механизми на физикалните фактори в редукцията на телесно тегло. Сл. Стоянова, М. Дикова, Ст. Радева, В. Манолов – “Науката за хранене в опазване на човешкото здраве” п/р Н. Попов, С. Изд. ”Бленда”, 2004.

 

Начало ^^