Проф. д-р Бойко Коруков 

Началник на Клиника по хирургия, УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД

        Образование:

 • 1979 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София;

Специализации:

 • 1981 – 1984 г. – специализация в Медицинска академия, София
 • 1985 г. – придобита специалност „Хирургия”
 • 1989 г. – специализация в Институт за следдипломна специализация, Будапеща
 • 2008 г. – специализация по здравен мениджмънт - Франция

Регистрация:

 • Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие:

 • 1979 г. – завеждащ Селски здравен уастък с. Склаве, Благоевградски окръг
 • 1980 – 1981 г. – Военна болница - Манагуа, Никарагуа
 • 1981 – 1982 г. – участъков лекар, Окръжна поликлиника, Благоевград
 • 1982 – 1985 г. – клиничен ординатор, Катедра по спешна хирургия, Институт по хирургия
 • 2008 – 2005 г. – асистент, старши асистент, главен асистент, главен административен асистент, доцент, Клиничен център по спешна медицина
 • 2005 г. – член на Съвета на директорите на МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • 2006 – 2013 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

Членство:

 • Българско хирургическо дружество - член на Пленума
 • Национален съсловен съюз на лекарите хирурзи в България, 2001-2004 г. - член на надзорния съвет
 • Списание “Българска хирургия”, 2001-2004 г. - научен секретар
 • 2005 г. – Списание “Висцерална хирургия” - научен секретар

Участие в научни форуми и публикации: 133

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

 • 2000 г. – „Диференциран хирургичен подход в лечението на разпространения гноен перитонит”